Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. detsember 2005

13. detsember 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. detsembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 138 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 164,1 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,7 miljardi euro võrra 94,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 6,7 miljardi euro võrra 554,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 26 miljardi euro võrra 68,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 27,3 miljardi euro võrra 423,5 miljardi euroni. Teisipäeval, 6. detsembril 2005 möödus 306,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 333,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4 miljardi euro võrra 154 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 148 413 −138
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 157 338 −321
2.1 Nõuded RVFle 19 038 19
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 138 300 −340
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 526 117
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 992 −86
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 992 −86
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 423 505 26 993
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 333 500 27 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −3
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 −5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 091 26
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 248 738
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 764 6
9 Muud varad 143 915 919
Varad kokku 1 041 792 28 254
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 554 602 6 705
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 154 079 −4 243
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 154 047 −3 951
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 32 −292
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 270 28
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 76 547 25 744
5.1 Valitsussektor 68 854 25 951
5.2 Muud kohustused 7 693 −207
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 12 073 71
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 417 −41
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 479 −126
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 479 −126
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 67 268 112
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 423 4
Kohustused kokku 1 041 792 28 254

Kontaktandmed