Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. december 2005

13. december 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. december 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 138 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 164,1 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,7 mia. euro til 94,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,7 mia. euro til 554,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 26 mia. euro til 68,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 27,3 mia. euro til 423,5 mia. euro. Tirsdag den 6. december 2005 udløb en primær markedsoperation på 306,5 mia. euro, og en ny på 333,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var ligeledes praktisk taget nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4 mia. euro til 154 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 148.413 −138
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 157.338 −321
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.038 19
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 138.300 −340
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.526 117
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.992 −86
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.992 −86
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 423.505 26.993
5.1 Primære markedsoperationer 333.500 27.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −3
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 −5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.091 26
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.248 738
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.764 6
9 Andre aktiver 143.915 919
Aktiver i alt 1.041.792 28.254
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 554.602 6.705
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 154.079 −4.243
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 154.047 −3.951
2.2 Indlånsfacilitet 32 −292
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 270 28
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 76.547 25.744
5.1 Offentlig forvaltning og service 68.854 25.951
5.2 Andre forpligtelser 7.693 −207
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 12.073 71
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 417 −41
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.479 −126
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.479 −126
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 67.268 112
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.423 4
Passiver i alt 1.041.792 28.254

Medie- og pressehenvendelser