Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 grudnia 2005 r.

13 grudnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 9 grudnia 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 138 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 164,1 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 94,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 6,7 mld euro do poziomu 554,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 26 mld euro do poziomu 68,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 27,3 mld euro do poziomu 423,5 mld euro. We wtorek, 6 grudnia 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 306,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 333,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4 mld euro do poziomu 154 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 148.413 −138
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 157.338 −321
2.1 Należności od MFW 19.038 19
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 138.300 −340
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.526 117
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.992 −86
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.992 −86
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 423.505 26.993
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 333.500 27.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 −3
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.091 26
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.248 738
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.764 6
9 Pozostałe aktywa 143.915 919
Aktywa razem 1.041.792 28.254
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 554.602 6.705
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 154.079 −4.243
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 154.047 −3.951
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 32 −292
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 270 28
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 76.547 25.744
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 68.854 25.951
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.693 −207
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 12.073 71
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 417 −41
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.479 −126
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.479 −126
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 67.268 112
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.423 4
Pasywa razem 1.041.792 28.254

Kontakt z mediami