Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. decembra 2005

13. december 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. decembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 138 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 164,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,7 milijarde EUR na 94,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,7 milijarde EUR na 554,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 26 milijarde EUR na 68,9 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 27,3 milijarde EUR na 423,5 milijard EUR. V torek, 6. decembra 2005, je zapadla glavna operacija refinanciranja v višini 306,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 333,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), ravno tako uporaba odprte ponudbe mejnega deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4 milijarde EUR na 154 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 148.413 −138
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 157.338 −321
2.1 Terjatve do MDS 19.038 19
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 138.300 −340
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.526 117
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.992 −86
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.992 −86
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 423.505 26.993
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 333.500 27.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 2 −3
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 −5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.091 26
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.248 738
8 Dolg širše države v EUR 40.764 6
9 Druga sredstva 143.915 919
Skupaj sredstva 1.041.792 28.254
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 554.602 6.705
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 154.079 −4.243
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 154.047 −3.951
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 32 −292
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 270 28
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 76.547 25.744
5.1 Širša država 68.854 25.951
5.2 Druge obveznosti 7.693 −207
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 12.073 71
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 417 −41
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.479 −126
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.479 −126
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 67.268 112
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.423 4
Skupaj obveznosti 1.041.792 28.254

Stiki za medije