Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 9. decembrī

2005. gada 13. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 9. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 138 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (164.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 94.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.7 mljrd. euro (līdz 554.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 26 mljrd. euro (līdz 68.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 27.3 mljrd. euro (līdz 423.5 mljrd. euro). Otrdien, 2005. gada 6. decembrī galvenā refinansēšanas operācija 306.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 333.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4 mljrd. euro (līdz 154 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 148,413 −138
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 157,338 −321
2.1 SVF debitoru parādi 19,038 19
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 138,300 −340
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,526 117
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,992 −86
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,992 −86
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 423,505 26,993
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 333,500 27,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,000 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −3
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 −5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,091 26
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,248 738
8 Valdības parāds euro 40,764 6
9 Pārējie aktīvi 143,915 919
Kopā aktīvi 1,041,792 28,254
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 554,602 6,705
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 154,079 −4,243
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 154,047 −3,951
2.2 Noguldījumu iespēja 32 −292
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 270 28
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 76,547 25,744
5.1 Saistības pret valdību 68,854 25,951
5.2 Pārējās saistības 7,693 −207
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,073 71
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 417 −41
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,479 −126
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,479 −126
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 67,268 112
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,423 4
Kopā pasīvi 1,041,792 28,254

Kontaktinformācija presei