Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 december 2005

13 december 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 december 2005 motsvarade minskningen på 138 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 164,1 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 94,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,7 miljarder EUR till 554,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 26 miljarder EUR till 68,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 27,3 miljarder EUR till 423,5 miljarder EUR. Tisdagen den 6 december 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 306,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 333,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stor sett noll (ungefär som förra veckan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också i stort sett noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4 miljarder EUR till 154 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 148.413 −138
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 157.338 −321
2.1 Fordringar på IMF 19.038 19
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 138.300 −340
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.526 117
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.992 −86
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.992 −86
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 423.505 26.993
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 333.500 27.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 −3
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 −5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.091 26
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.248 738
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.764 6
9 Övriga tillgångar 143.915 919
Summa tillgångar 1.041.792 28.254
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 554.602 6.705
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 154.079 −4.243
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 154.047 −3.951
2.2 Inlåningsfacilitet 32 −292
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 270 28
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 76.547 25.744
5.1 Offentliga sektorn 68.854 25.951
5.2 Övriga skulder 7.693 −207
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 12.073 71
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 417 −41
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.479 −126
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.479 −126
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 67.268 112
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.423 4
Summa skulder 1.041.792 28.254

Kontakt för media