Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. gruodžio 9 d.

2005 m. gruodžio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. gruodžio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 138 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 164,1 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 94,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 554,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 26 mlrd. eurų – iki 68,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,3 mlrd. eurų – iki 423,5 mlrd. eurų. Antradienį, 2005 m. gruodžio 6 d., baigėsi 306,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 333,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip pat buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4 mlrd. eurų – iki 154 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 148 413 −138
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 338 −321
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 038 19
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 138 300 −340
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 526 117
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 992 −86
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 992 −86
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 423 505 26 993
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 333 500 27 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −3
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 091 26
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 248 738
8 Valdžios skola eurais 40 764 6
9 Kitas turtas 143 915 919
Visas turtas 1 041 792 28 254
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 554 602 6 705
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 154 079 −4 243
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 154 047 −3 951
2.2 Indėlių galimybė 32 −292
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 270 28
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 76 547 25 744
5.1 Valdžiai 68 854 25 951
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 693 −207
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 12 073 71
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 417 −41
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 479 −126
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 479 −126
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 67 268 112
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 423 4
Visi įsipareigojimai 1 041 792 28 254

Kontaktai žiniasklaidai