Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. decembru 2005

13. decembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 9. decembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 138 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 164,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 94,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 6,7 mld. EUR na 554,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 26 mld. EUR na 68,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 27,3 mld. EUR na 423,5 mld. EUR. V utorok 6. decembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 306,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 333,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 4 mld. EUR na 154 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 148 413 −138
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 157 338 −321
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 038 19
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 138 300 −340
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 526 117
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 992 −86
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 992 −86
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 423 505 26 993
5.1 Hlavné refinančné obchody 333 500 27 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 −3
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 −5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 091 26
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 248 738
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 764 6
9 Ostatné aktíva 143 915 919
Úhrn aktív 1 041 792 28 254
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 554 602 6 705
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 154 079 −4 243
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 154 047 −3 951
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 32 −292
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 270 28
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 76 547 25 744
5.1 Verejná správa 68 854 25 951
5.2 Ostatné záväzky 7 693 −207
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 073 71
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 417 −41
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 479 −126
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 479 −126
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 67 268 112
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 423 4
Úhrn pasív 1 041 792 28 254

Kontakt pre médiá