Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Právny rámec ochrany osobných údajov

Všetky zhromažďované osobné údaje sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov.[1]

Aké informácie od návštevníkov zhromažďujeme?

  • krstné meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • organizáciu,
  • e-mailovú adresu,
  • dátum a čas naplánovanej návštevy ECB.

Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov?

V rámci spracovania osobných údajov je ECB správcom údajov. Útvarom zodpovedným za spracovanie osobných údajov je odbor pre internú komunikáciu a vzťahy s verejnosťou, ktorý je súčasťou generálneho riaditeľstva ECB pre komunikáciu.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje sa zhromažďujú na účely organizácie návštev ECB, zabezpečenia ochrany návštevníkov a kontroly vstupu do našich priestorov. Spracovanie osobných údajov je preto povinné.

Poskytované údaje sú anonymizované a agregované spôsobom, ktorý neumožňuje identifikáciu jednotlivých osôb. Údaje sa používajú na štatistické účely spojené s návštevami ECB.

Kto má prístup k vašim údajom?

Prístup k vašim osobným údajom majú poverení pracovníci odboru pre internú komunikáciu a vzťahy s verejnosťou, sprievodcovia návštev a interní a externí pracovníci bezpečnostnej služby ECB.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú päť rokov počínajúc dňom ich získania a následne sú vymazané.

Osobné údaje zhromaždené na účely kontroly prístupu do priestorov ECB sa uchovávajú jeden rok a následne sú vymazané.

Vaše práva

Ako poskytovatelia údajov máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, vymazanie (za určitých podmienok) a obmedzenie ich spracovania, resp. právo namietať voči ich spracovaniu. V prípade záujmu o uplatnenie svojich práv sa obráťte na odbor internej komunikácie a vzťahov s verejnosťou generálneho riaditeľstva pre komunikáciu (visitor.centre@ecb.europa.eu).

Ďalšie informácie

S ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na referenta ECB pre ochranu osobných údajov (dpo@ecb.europa.eu).

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov máte zároveň právo kedykoľvek sa obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

  1. [1]R Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov a rozhodnutie ECB/1/2007 zo 17. apríla 2007, ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov v Európskej centrálnej banke a neskoršie právne predpisy, ktorými sa tieto právne nástroje menia alebo nahrádzajú.

Všetky stránky v tejto sekcii