European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

TISKOVÁ KONFERENCE

Mario Draghi, prezident ECB,
Vítor Constâncio, viceprezident ECB,
Frankfurt nad Mohanem, 20. července 2017

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Dámy a pánové, panu viceprezidentovi i mně je potěšením vás přivítat na této tiskové konferenci. Nyní vás budeme informovat o výsledcích dnešního zasedání Rady guvernérů, kterého se účastnil také místopředseda Komise Valdis Dombrovskis.

Na základě našich pravidelných ekonomických a měnových analýz jsme se rozhodli ponechat základní úrokové sazby ECB beze změny. Očekáváme, že na současné úrovni zůstanou po delší dobu a výrazně za horizont našich čistých nákupů aktiv. Pokud jde o mimořádná opatření měnové politiky, potvrzujeme, že naše čisté nákupy aktiv v současném měsíčním objemu 60 mld. EUR by měly probíhat do konce prosince 2017 nebo podle potřeby i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená setrvalou korekci vývoje inflace, která je v souladu s jejím inflačním cílem. Čisté nákupy probíhají současně s reinvesticemi splátek jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu nákupu aktiv.

Opatření naší měnové politiky nadále zajišťují velmi podpůrné podmínky financování, které jsou nezbytné k dosažení setrvalého pokroku směrem k udržitelnému přibližování míry inflace ve střednědobém horizontu k hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně. Aktuální informace potvrzují pokračující posilování hospodářského růstu v eurozóně, k němuž dochází napříč sektory a regiony. Rizika tohoto výhledu jsou víceméně vyrovnaná.

I když probíhající hospodářská expanze dává důvěru, že inflace bude postupně směřovat k úrovni odpovídající našemu inflačnímu cíli, ještě se nepromítnula do výraznější dynamiky inflace. Celkovou inflaci tlumí nižší ceny energií. Navíc ukazatele jádrové inflace zůstávají celkově utlumené. Pro postupné posilování tlaků na jádrovou inflaci a podporu vývoje celkové inflace ve střednědobém výhledu je tedy stále třeba velmi podstatného stupně měnové akomodace. Pokud se výhled stane méně příznivým nebo pokud finanční podmínky přestanou být v souladu s dalším pokrokem směrem k setrvalé korekci vývoje inflace, jsme připraveni rozšířit program nákupu aktiv co do objemu anebo délky trvání.

Nyní bych rád podrobněji vysvětlil naše hodnocení, nejprve pokud jde o ekonomickou analýzu. V eurozóně vzrostl mezičtvrtletně reálný HDP v prvním čtvrtletí roku 2017 o 0,6 %, zatímco v posledním čtvrtletí roku 2016 dosáhlo jeho tempo růstu 0,5 %. Přicházející údaje, zejména výsledky výběrových šetření, nadále poukazují na solidní plošný růst v dalším období. Promítání našich měnověpolitických opatření podporuje domácí poptávku a usnadňuje proces snižování zadluženosti. Velmi příznivé podmínky financování a lepší ziskovost podniků nadále stimulují oživení investic. Soukromou spotřebu podporuje růst zaměstnanosti, který těží také z minulých reforem na trhu práce, a rostoucí majetek domácností. Také celosvětové oživení by ve stále větší míře mělo podporovat obchod a vývoz z eurozóny. Perspektiva hospodářského růstu je však nadále tlumena pomalým prováděním strukturálních reforem, zejména na trzích zboží a služeb, a korekcemi rozvah, které je ještě třeba provést v řadě odvětví, a to bez ohledu na probíhající zlepšení.

Rizika spojená s hospodářským výhledem v eurozóně jsou víceméně vyvážená. Na jedné straně současné příznivé cyklické oživení zvyšuje šance na výraznější ekonomický vzestup, než se očekávalo. Na druhé straně především v souvislosti s globálními faktory nadále existují rizika hospodářského zpomalení.

Meziroční inflace v eurozóně měřená HICP dosáhla v červnu úrovně 1,3 % a oproti 1,4 % v květnu tak mírně poklesla, především v důsledku nižšího růstu cen energií. Pokud jde o další vývoj, na základě aktuálních cen futures na ropu se celková inflace v nadcházejících měsících bude pravděpodobně pohybovat kolem současné úrovně. Zároveň zůstávají ukazatele jádrové inflace nízké a ještě musí vykázat přesvědčivé známky oživení, jelikož domácí nákladové tlaky včetně růstu mezd jsou stále utlumené. Jádrová inflace v eurozóně by měla ve střednědobém výhledu růst pouze postupně, v čemž by ji měla podpořit naše měnověpolitická opatření, pokračující hospodářský růst a odpovídající postupné zužování mezery výstupu.

Pokud jde o měnovou analýzu, široké peníze (agregát M3) nadále rostou výrazným tempem, přičemž jejich meziroční tempo růstu, které v dubnu 2017 činilo 4,9 %, dosáhlo v květnu úrovně 5,0 %. Meziroční růst agregátu M3 byl obdobně jako v předchozích měsících podporován především jeho nejlikvidnějšími složkami, přičemž meziroční tempo růstu úzkého peněžního agregátu M1 dosáhlo v květnu 2017 úrovně 9,3 % a oproti dubnu zůstalo beze změny.

Pokračuje oživování tempa růstu úvěrů poskytovaných soukromému sektoru pozorované od začátku roku 2014. Meziroční tempo růstu úvěrů nefinančním podnikům zůstalo v květnu 2017 stabilní na úrovni  2,4 %, zatímco meziroční tempo růstu úvěrů domácnostem vzrostlo z dubnové hodnoty 2,4 % na 2,6 %. Průzkum bankovních úvěrů v eurozóně za druhé čtvrtletí 2017 naznačuje, že se dále zlepšovaly podmínky pro úvěry poskytované podnikům a pro úvěry domácnostem na nákup bydlení a že růst úvěrů nadále podporuje posilující poptávka. Promítání opatření měnové politiky uplatňovaných od června 2014 nadále výrazně podporuje úvěrové podmínky pro podniky a domácnosti i úvěrové toky v celé eurozóně.

Porovnání výsledků ekonomické analýzy se signály z měnové analýzy tedy potvrdilo potřebu pokračovat ve velmi výrazném stupni měnové akomodace, aby byl zajištěn udržitelný návrat míry inflace k hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně.

Mají-li naše měnověpolitická opatření přinést užitek v maximální míře, musí k posilování dlouhodobějšího růstovému potenciálu a k omezení zranitelných míst rozhodným způsobem přispět také ostatní oblasti politiky. Je třeba výrazně zintenzivnit provádění strukturálních reforem s cílem zvýšit odolnost, snížit strukturální nezaměstnanost a zvýšit růst produktivity. Pokud jde o fiskální politiku, všem zemím by prospělo zintenzivnění snah o dosažení více prorůstového složení veřejných financí. Pro posílení odolnosti ekonomiky eurozóny má nadále prvořadý význam úplné, transparentní a konzistentní uplatňování Paktu stability a růstu a postupu při makroekonomické nerovnováze, a to v čase i napříč zeměmi.

Nyní rádi zodpovíme vaše dotazy.

Přesné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média