European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 20 juli 2017

INTRODUCTORY STATEMENT

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij verwachten dat deze voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van onze netto activa-aankopen, op hun huidige niveau zullen blijven. Wat de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen betreft, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat onze netto activa-aankopen, voor het huidige maandelijkse bedrag van €60 miljard, doorlopen tot eind december 2017 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. De netto-aankopen vinden plaats naast de herinvesteringen van de hoofdsommen van vervallen waardepapieren die in het kader van het programma voor de aankoop van activa zijn aangekocht.

Onze monetairbeleidsmaatregelen hebben de zeer ondersteunende financieringscondities die noodzakelijk zijn om aanhoudende voortgang naar een duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn zeker te stellen, verder in stand gehouden. De binnenkomende informatie bevestigt een aanhoudende versterking van de economische expansie in het eurogebied, die zich in de verschillende sectoren en regio's heeft verbreed. De risico’s voor de vooruitzichten voor de groei zijn over het geheel genomen in evenwicht.

Hoewel de huidige economische expansie vertrouwen geeft dat de inflatie geleidelijk zal toegroeien naar een niveau dat in overeenstemming is met onze inflatiedoelstelling, moet deze zich nog wel vertalen in een sterkere inflatiedynamiek. De totale inflatie wordt gedrukt door de zwakte van de energieprijzen. Bovendien blijven de maatstaven van de onderliggende inflatie over het geheel genomen op gematigde niveaus. Daarom is een zeer aanzienlijke mate van monetaire accommodatie nog steeds nodig om de onderliggende inflatiedruk geleidelijk te doen toenemen en de ontwikkelingen in de totale inflatie op de middellange termijn te ondersteunen. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden of de financiële condities inconsistent worden met verdere vooruitgang naar een duurzame verandering in het beloop van de inflatie, dan staan wij klaar ons programma voor de aankoop van activa wat betreft omvang en/of duur uit te breiden.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. Het reële bbp van het eurogebied steeg in het eerste kwartaal van 2017 kwartaal-op-kwartaal met 0,6%, ten opzichte van 0,5% in het laatste kwartaal van 2016. Binnenkomende gegevens, met name enquête-uitkomsten, wijzen nog steeds op stevige, breedgedragen groei in de aankomende periode. De doorwerking van onze monetairbeleidsmaatregelen ondersteunt de binnenlandse vraag en heeft het proces van schuldafbouw vergemakkelijkt. Het herstel van de investeringen blijft profiteren van de zeer gunstige financieringscondities en verbeteringen in de winstgevendheid van bedrijven. De particuliere consumptie wordt ondersteund door toenemende werkgelegenheid, die tevens profiteert van in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt, en door een groeiend vermogen van huishoudens. Bovendien zouden de handel en de uitvoer vanuit het eurogebied steeds meer steun moeten ondervinden van het wereldwijde herstel. De economische groeivooruitzichten blijven echter getemperd worden door het langzame tempo van de tenuitvoerlegging van structurele hervormingen (met name op de productenmarkten) en door de blijvende noodzaak tot balansaanpassingen in een aantal sectoren, ondanks doorlopende verbeteringen.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied zijn globaal genomen in evenwicht. Enerzijds vergroot de huidige gunstige conjuncturele dynamiek de kans op een sterker dan verwachte economische opleving. Anderzijds blijven er neerwaartse risico’s voornamelijk in verband met mondiale factoren bestaan.

De HICP-inflatie in het eurogebied op jaarbasis was in juni 1,3%, een lichte daling ten opzichte van de 1,4% in mei, voornamelijk ten gevolge van een lagere energieprijsinflatie. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie zal de totale inflatie in de komende maanden waarschijnlijk rond het huidige niveau blijven schommelen. Tegelijkertijd blijven de maatstaven voor de onderliggende inflatie laag en vertonen deze nog geen overtuigende signalen van een herstel ten gevolge van het feit dat de binnenlandse kostendruk, waaronder de loongroei, nog steeds gematigd is. De onderliggende inflatie in het eurogebied zal naar verwachting pas op de middellange termijn geleidelijk gaan stijgen, daarbij ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische groei en de daarmee samenhangende geleidelijke afname van de economische slapte.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) blijft in een stevig tempo groeien, waarbij het groeitempo op jaarbasis in mei 2017 op 5,0% uitkwam, tegenover 4,9% in april. Net als in voorgaande maanden werd de groei van M3 op jaarbasis voornamelijk ondersteund door de meest liquide componenten, waarbij de groei op jaarbasis van het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 in mei 2017 uitkwam op 9,3%, onveranderd ten opzichte van april.

Het sinds het begin van 2014 waargenomen herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet door. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen bleef in mei 2017 stabiel op 2,4%, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens naar 2,6% steeg, vanaf 2,4% in april. De enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied voor het tweede kwartaal van 2017 geeft aan dat de kredietverstrekkingsvoorwaarden voor leningen aan ondernemingen en voor leningen aan huishoudens voor woningaankoop verder zijn versoepeld en dat de kredietgroei blijft worden ondersteund door een toenemende vraag. De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de kredietnemingsvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens en de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde de noodzaak tot een verdere zeer aanzienlijke mate van monetaire accommodatie om te zorgen voor een duurzame terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2%.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbesloten bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te versterken en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteitsgroei te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, zou het voor alle landen goed zijn als ze grotere inspanningen zouden leveren om een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te bereiken. Het in de tijd en in de verschillende landen op volledige, transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het Stabiliteits- en Groeipact en van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden blijft van cruciaal belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media