European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 20. júla 2017

ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe našej pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú dlhšie, a to ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív. Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, potvrdzujeme, že náš čistý nákup aktív by mal prebiehať súčasným tempom 60 mld. € za mesiac až do konca decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie, avšak rozhodne až dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. Popri čistom nákupe sa zároveň reinvestujú splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív.

Naše menovopolitické opatrenia naďalej zachovávajú výrazne priaznivé podmienky financovania, ktoré sú predpokladom ďalšieho napredovania k trvalej konvergencii miery inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte. Aktuálne informácie potvrdzujú ďalšie upevňovanie hospodárskej expanzie v eurozóne a jej rastúci sektorový a geografický rozsah. Riziká ohrozujúce scenár hospodárskeho vývoja sú celkovo vyvážené.

Hoci vzhľadom na pokračujúcu konjunktúru možno počítať s tým, že inflácia sa postupne vydá smerom k úrovni zodpovedajúcej nášmu inflačnému cieľu, výraznejší rast inflácie zatiaľ nevyvolala. Celkovú infláciu brzdí nízka hladina cien energií. Ukazovatele základnej inflácie tiež zostávajú celkovo nevýrazné. Na zintenzívnenie základných inflačných tlakov a podporu vývoja celkovej inflácie v strednodobom horizonte je preto naďalej potrebná veľmi výrazná miera menovej akomodácie. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja, resp. ak finančné podmienky prestanú zodpovedať ďalšiemu napredovaniu k trvalej zmene vývoja inflácie, sme pripravení rozšíriť program nákupu aktív a/alebo predĺžiť jeho trvanie.

Dovoľte mi vám teraz priblížiť, z čoho sme pri našom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny v prvom štvrťroku 2017 medzištvrťročne stúpol o 0,6 %, po 0,5 % v poslednom štvrťroku 2016. Aktuálne údaje, najmä výsledky prieskumov, i naďalej poukazujú na stabilný, plošný rast v najbližšom období. Účinok našich menovopolitických opatrení stimuluje domáci dopyt a umožňuje pokračovať v procese oddlžovania. Prebiehajúce oživenie investičnej aktivity naďalej ťaží z veľmi priaznivých podmienok financovania a rastu ziskovosti podnikov. Súkromná spotreba profituje z rastu zamestnanosti, ktorý je okrem iného výsledkom uskutočnených reforiem na trhu práce, i zo zvyšovania majetku domácností. Okrem toho by globálne oživenie malo v čoraz väčšej miere podporovať obchodnú výmenu a vývoz z eurozóny. Perspektívu hospodárskeho rastu však naďalej tlmí pomalé tempo realizácie štrukturálnych reforiem, predovšetkým na trhu tovarov a služieb, a potreba zostávajúcich bilančných úprav vo viacerých sektoroch, a to i napriek priebežnému zlepšovaniu.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne sú celkovo vyvážené. Súčasná pozitívna cyklická dynamika na jednej strane zvyšuje šance na výraznejší hospodársky rast, než sa očakáva. Na druhej strane naďalej existujú riziká pomalšieho rastu súvisiace predovšetkým s globálnymi faktormi.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne v júni dosiahla 1,3 %, čo predstavuje mierny pokles oproti májovým 1,4 %, spôsobený najmä nižšou infláciou cien energií. Čo sa týka budúceho vývoja, na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia sa bude v najbližších mesiacoch naďalej pohybovať okolo súčasnej úrovne. Ukazovatele základnej inflácie zároveň zostávajú nízke a zatiaľ nevykazujú presvedčivé známky rastu, keďže domáce cenové tlaky (vrátane mzdového rastu) zostávajú obmedzené. V strednodobom horizonte sa očakáva len postupný rast základnej inflácie v eurozóne, ktorý majú podporiť naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a zodpovedajúca postupná absorpcia nevyužitých kapacít.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, menový agregát M3 naďalej rastie výrazným tempom, pričom jeho ročná miera rastu v máji 2017 dosiahla 5,0 % (4,9 % v apríli). Rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch ročný rast menového agregátu M3 podporujú najmä jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 v máji 2017, rovnako ako v apríli, zaznamenal ročné tempo rastu 9,3 %.

Oživenie rastu úverov súkromnému sektoru pozorované od začiatku roka 2014 pokračuje. Ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam v máji 2017 zostala stabilná na úrovni 2,4 %, zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam sa zvýšila z aprílových 2,4 % na 2,6 %. Výsledky prieskumu bankových úverov v eurozóne za druhý štvrťrok 2017 vypovedajú o ďalšom uvoľňovaní úverových štandardov podnikových úverov a úverov poskytovaných domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie, ako aj o rastúcom dopyte, ktorý naďalej podporuje rast objemu úverov. Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti a úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo potrebu zachovať veľmi výraznú mieru menovej akomodácie na zabezpečenie trvalého návratu inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 %.

Pozitívny vplyv našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu oveľa rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. Na zvýšenie odolnosti, zníženie štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenie rastu produktivity je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, všetkým krajinám by pomohlo zintenzívniť snahy o viac prorastový charakter verejných financií. Dôsledné, transparentné a konzistentné uplatňovanie Paktu stability a rastu a postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, z hľadiska časovej kontinuity i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá