Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A sajtókonferencia bevezető nyilatkozata

Mario Draghi, az EKB elnöke,
Nicosia, 2015. március 5.

Hölgyem és uraim! Az alelnök úr és jómagam nagy örömmel köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon itt Nicosiában. Szeretnék köszönetet mondani Georghadji elnök úrnak a vendégszeretetért, és külön is megköszönni munkatársainak a Kormányzótanács mai üléséért végzett kitűnő szervezői munkát.

Az EKB Kormányzótanácsa a rendszeres gazdasági és monetáris elemzés, valamint a kamatpályára adott iránymutatása alapján úgy határozott, hogy változatlanul hagyja az EKB irányadó kamatait. A nem hagyományos monetáris politikai intézkedések terén a hangsúly most a megvalósításon van.

A 2015. január 22-i döntéseink nyomán 2015. március 9-én megkezdjük az állami szektorbeli kibocsátású, euróban denominált értékpapírok másodpiaci vásárlását. Tovább folytatjuk emellett az eszközfedezetű értékpapírok és fedezett kötvények tavaly elindított vételi programjait is. Ahogy korábban is megállapítottuk, az állami és a magánszektor által kibocsátott értékpapírok vásárlásának értéke összesen havi 60 milliárd €-t tesz majd ki. Szándékunk szerint a programok 2016. szeptember végéig lesznek életben, de addig mindenképpen, ameddig nem érzékeljük az inflációs pálya olyan tartós korrekcióját, amely megfelel kitűzött célunknak, hogy az inflációs rátát középtávon 2% alatt, de ahhoz közel tartsuk. Az állami szektort érintő vásárlási program egyes végrehajtási aspektusairól további információkat az EKB weboldalán, közép-európai idő szerint délután 15.30-kor teszünk közzé.

Az említett monetáris politikai döntéseknek már több jelentős pozitív hatása is jelentkezett. A pénzügyi piaci helyzet és a magángazdaság külső finanszírozási költsége további enyhült, ami szintén a monetáris politikai intézkedéseink nyomán figyelhető meg. Különösen a vállalatok és a háztartások hitelfelvétele javult számottevően. Ezen túlmenően a pénzmennyiségi és hitelezési dinamika is egyre lendületesebben alakul.

Monetáris politikánkban további számottevő lazításának hatására az euroövezet gazdaságában megjelentek és felerősödtek a kedvezőbb folyamatok. A javuló üzleti és fogyasztói hangulattal jellemezhető környezetben intézkedéseink jobban átgyűrűznek a reálgazdaságba, ami elősegíti a gazdasági növekedési kilátások javulását és a gazdasági pangás enyhülését. Ezáltal intézkedéseink hozzájárulnak ahhoz, hogy az infláció középtávon tartósan visszatérjen a 2% alatti, de ahhoz közeli szintre, és ezzel alátámassza a közép- és hosszú távon szilárdan rögzített inflációs várakozásokat.

Hadd ismertessem most részletesebben az elvégzett értékelést, kezdve a gazdasági elemzéssel. Az Eurostat előzetes becslése szerint 2014 utolsó negyedévében az euroövezet reál-GDP-je az előző negyedévhez képest 0,3%-kal nőtt, tehát némileg erősebben, mint korábban várták. A legfrissebb gazdasági adatok és különösen a februárig rendelkezésre álló felmérési adatok mind arra utalnak, hogy az év elején tovább élénkült a gazdaság. Előretekintve az élénkülés fokozatos kiszélesedésére és megerősödésére számítunk. Az alacsony olajárszint várhatóan tovább támogatja a háztartások rendelkezésre álló reáljövedelmét és a vállalati szektor nyereségességét. A belföldi keresletet várhatóan szintén élénkíteni fogja a monetáris politikai intézkedéseink hatására folyamatosan javuló pénzügyi helyzet, valamint a fiskális konszolidáció és a strukturális reformok terén tett előrelépés. Emellett az euroövezeti exportkeresletre várhatóan pozitívan hat az árak terén megfigyelt versenyképesség javulása és a világgazdasági élénkülés. Az euroövezet gazdasági fellendülését azonban valószínűleg továbbra is fékezi a különböző szektorokban szükséges mérlegkiigazítás és a lassan kibontakozó szerkezeti reformfolyamat.

Ez a helyzetértékelés körvonalazódik az EKB szakértőinek az övezetre vonatkozó, 2015. márciusi makrogazdasági prognózisában is, amely 2015-re az éves reál-GDP 1,5%-os, 2016-ra 1,9%-os, 2017-re pedig 2,1%-os növekedését vetíti előre. Az eurorendszer 2014. decemberi makrogazdasági szakértői prognózisával összehasonlítva az övezet 2015-ös és 2016-os reál-GDP-növekedési prognózisát felfelé módosították, ami az alacsonyabb olajár, a gyengébb effektív euroárfolyam és az EKB legutóbbi monetáris politikai intézkedései kedvező hatásának tudható be.

Az euroövezeti gazdasági kilátásokkal kapcsolatos kockázatok továbbra is lefelé irányulnak, ugyanakkor az előzőnél kisebb mértékben, ami a közelmúltban hozott monetáris politikai intézkedések és az olajárcsökkenés hatásának tudható be.

Az Eurostat előzetes becslése szerint az euroövezet HICP-vel mért éves inflációja 2015 februárjában -0,3 % volt, szemben a januári -0,6%-kal. A negatív eredmények elsősorban a 2014 júliusa óta tapasztalt jelentős olajáreséssel állnak összefüggésben. Az aktuális adatok és az uralkodó tőzsdei határidős (futures) olajárak alapján az elkövetkező hónapokban várható éves HICP-infláció üteme továbbra is igen alacsony vagy negatív előjelű lesz. A közelmúltban hozott monetáris politikai intézkedéseink kedvező aggregált keresleti hatásának, az alacsonyabb euroárfolyamnak és az elkövetkező évekre vonatkozó kissé magasabb olajárfeltevésnek köszönhetően az infláció üteme 2015 további részében várhatóan fokozatosan emelkedni fog.

Ez a helyzetértékelés körvonalazódik az EKB szakértőinek az övezetre vonatkozó, 2015. márciusi makrogazdasági prognózisában is, amely 2015-re 0,0%-os, 2016-ra 1,5%-os, 2017-re pedig 1,8%-os éves HICP-inflációt vetít előre. Az eurorendszer szakértőinek 2014. decemberi makrogazdasági prognózisával összehasonlítva a 2015-ös inflációs prognózist lefelé módosították, aminek hátterében elsősorban a kőolajárak csökkenése állt. A 2016-ra vonatkozó inflációs előrejelzés ezzel szemben némileg felfelé módosult, ami legutóbbi monetáris politikai intézkedéseink várható hatását is tükrözi.

A Kormányzótanács továbbra is szorosan nyomon követi a középtávú áralakulási kilátásokat övező kockázatokat, ezen belül is különösen figyelünk a monetáris politikai intézkedéseink gazdaságba való átgyűrűzésére, a geopolitikai fejleményekre, valamint az árfolyam és az energiaárak alakulására.

A gazdasági kilátások és az új prognózis megvitatása során a Kormányzótanács elismerte, hogy a szakértői prognózisnak az a feltétele, hogy az összes gazdaságpolitikai intézkedésünk teljes körűen megvalósul. További tényező, hogy a márciusi szakértői prognózis 2017-ig kitolta az előrejelzési időszakot. Ezzel összefüggésben a Kormányzótanács ismételten hangsúlyozta, hogy az előrejelzési bizonytalanság mértéke az előrejelzési időszak hosszával párhuzamosan általában nő.

A monetáris elemzést tekintve a legfrissebb adatok igazolják, hogy a szélesebb értelemben vett pénzaggregátum (M3) növekedésének alapüteme fokozatosan gyorsul. Az M3 éves növekedési üteme 2015 januárjában 4,1% volt, tehát nagyobb, mint a 2014 decemberében mért 3,8%. Az M3 éves növekedését továbbra is a leglikvidebb komponensek támogatják, miközben a szűkebb értelemben vett pénzaggregátum (M1) januárban éves szinten 9,0%-kal nőtt.

A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek (hitelértékesítéssel és értékpapírosítással kiigazított) éves növekedési üteme a 2014. decemberi -1,1% után 2015. januárban -0,9% volt, vagyis a 2014. februári ‑3,2%-os mélypontról fokozatosan tovább emelkedik. A három hónapos kumulált nettó hitelkiáramlás januárban a második egymást követő hónapban volt pozitív, szemben a még egy évvel ezelőtt is jelentős mértékű nettó visszafizetéssel. Az említett javuló tendencia ellenére a nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek dinamikája változatlanul visszafogott, és továbbra is a konjunktúraciklustól való elmaradást, a hitelkockázatot, a hitelkínálati tényezőket, valamint a pénzügyi és a nem pénzügyi szektorban zajló mérlegkiigazítást tükrözi. A háztartásokat célzó kihelyezések (hitelértékesítéssel és értékpapírosítással korrigált) éves növekedési üteme a 2014. decemberi 0,8% után tovább gyorsult, 2015. januárban 0,9%-ra. A nemrégiben hozott monetáris politikai intézkedéseink várhatóan tovább javítják a hitelkiáramlást.

Összefoglalva: a gazdasági elemzés eredményeinek a monetáris elemzés jelzéseivel való összevetése igazolja, hogy a Kormányzótanács közelmúltbeli döntései helyesek voltak. Monetáris politikai intézkedéseink eltökélt végrehajtása támogatni fogja az euroövezeti gazdaság élénkülését, és az infláció ütemét középtávon a 2% alatti, de ahhoz közeli szintre hozza.

A monetáris politika az árstabilitás középtávú fenntartására irányul, a laza monetáris politika pedig támogatja a gazdasági teljesítményt. Ahhoz azonban, hogy learathassuk monetáris politikai intézkedéseink minden gyümölcsét, a gazdaságpolitika más területein is határozott lépésekre van szükség. Az euroövezeti potenciális kibocsátás alacsony növekedése és a strukturális munkanélküliség magas szintje miatt az EKB márciusi szakértői prognózisa szerinti ciklikus fellendülés nem adhat okot elbizakodottságra. A beruházási tevékenység növelése, valamint a munkahelyteremtés és a termelékenységnövekedés fokozása érdekében több országban is nagyobb hangsúlyt kell fektetni mind a termék- és munkaerő-piaci reformok határozott megvalósítására, mind a vállalatok üzleti környezetét javító lépésekre. Elengedhetetlen a strukturális reformok gyors, hiteles és hathatós végrehajtása, mivel ez az euroövezeti gazdaság jövőbeli, fenntartható növekedésének erősítése mellett a magasabb jövedelmekre vonatkozó várakozásokat is fokozza, továbbá arra ösztönzi a vállalatokat, hogy már most bővítsék beruházásaikat, előbbre hozva ezzel a gazdasági fellendülést. Az egyes országok fiskális politikájának támogatnia kell a gazdasági fellendülést, ugyanakkor meg kell felelnie a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezéseinek. Utóbbi előírásainak maradéktalan és következetes betartása a fiskális keretrendszerünkbe vetett bizalom záloga. Mivel számos országban a strukturális reformra irányuló fokozott erőfeszítésekre van szükség, az is lényeges, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárást hathatósan alkalmazzák az egyes tagállamokban megállapított túlzott egyensúlyhiány kezelésére.

Most pedig várjuk kérdéseiket.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok