Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 20 lipca 2017

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto. Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że zakupy aktywów netto mają być prowadzone na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Równolegle z zakupami netto reinwestowane są spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów.

Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej nadal pozwalają na zapewnienie bardzo korzystnych warunków finansowania, które są konieczne, by inflacja w dalszym ciągu stabilnie zbliżała się do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Napływające informacje potwierdzają dalsze umacnianie się ożywienia gospodarczego w strefie euro, które rozszerza się na kolejne sektory i regiony. Czynniki pro- i antywzrostowe związane z perspektywami gospodarczymi zasadniczo się równoważą.

Trwające ożywienie gospodarcze pozwala wprawdzie ufać, że inflacja będzie stopniowo zmierzać do poziomu zgodnego z naszym celem inflacyjnym, ale nie przełożyło się jeszcze na wzmocnienie jej dynamiki. Inflację ogółem spowalnia niska dynamika cen energii. Ponadto miary inflacji bazowej ogólnie są nadal niskie. Zatem do stopniowego wzmocnienia bazowej presji inflacyjnej i podtrzymania przebiegu inflacji ogółem w średnim okresie w dalszym ciągu potrzeba bardzo łagodnej polityki pieniężnej. Jeżeli perspektywy się pogorszą lub jeśli warunki finansowe przestaną wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, jesteśmy przygotowani na zwiększenie skali programu skupu aktywów i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. W pierwszym kwartale 2017 realny PKB strefy euro wzrósł (kwartał do kwartału) o 0,6%, wobec 0,5% w ostatnim kwartale 2016. Napływające dane, zwłaszcza ankietowe, nadal wskazują na stabilny i powszechny wzrost w nadchodzącym okresie. Transmisja zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej wspiera popyt wewnętrzny, a także ułatwiała proces delewarowania. Bardzo korzystne warunki finansowania i poprawa rentowności przedsiębiorstw nadal sprzyjają ożywieniu inwestycji w tym sektorze. Wzrost zatrudnienia, wynikający m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, oraz zwiększanie się zamożności gospodarstw domowych pobudzają spożycie prywatne. Ponadto ożywienie w gospodarce światowej powinno coraz mocniej wspierać wymianę handlową i eksport strefy euro. Perspektywy wzrostu gospodarczego są jednak nadal osłabiane przez powolne tempo reform strukturalnych, zwłaszcza na rynkach produktów, oraz – mimo ciągłej poprawy – potrzebę dalszych dostosowań bilansowych w różnych sektorach.

Pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro zasadniczo się równoważą. Z jednej strony obecna dodatnia dynamika związana z cyklem koniunkturalnym zwiększa prawdopodobieństwo, że ożywienie gospodarcze będzie silniejsze, niż oczekiwano. Z drugiej strony nadal występują czynniki spadkowe, związane przede wszystkim z uwarunkowaniami globalnymi.

W czerwcu roczna inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,3%, wobec 1,4% w maju, czyli nieznacznie się obniżyła, głównie z powodu niższej inflacji cen energii. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, na podstawie aktualnych cen terminowych ropy oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach inflacja ogółem utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego. Ponieważ jednak wewnętrzna presja kosztowa, w tym wzrost wynagrodzeń, jest wciąż słaba, miary inflacji bazowej są nadal niskie i nie pojawiły się jeszcze przekonujące oznaki, by zaczęły odbijać. Wzrost inflacji bazowej w strefie euro w średnim okresie ma być powolny; pobudzać go będą zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej oraz postępujące ożywienie gospodarcze i towarzyszące mu stopniowe zmniejszanie się niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3) nadal rośnie w szybkim tempie: w maju 2017 jej roczna dynamika wyniosła 5,0%, wobec 4,9% w kwietniu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym czynnikiem tego wzrostu były najbardziej płynne składowe M3 – roczna dynamika wąskiego agregatu M1 wyniosła w maju 9,3%, tyle samo co w kwietniu.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W maju 2017 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw pozostała na niezmienionym poziomie 2,4%, podczas gdy roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła do 2,6%, z 2,4% w kwietniu. Z badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za drugi kwartał 2017 wynika, że nastąpiło dalsze złagodzenie warunków w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, a rosnący popyt na kredyty nadal podtrzymuje dynamikę akcji kredytowej. Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 nadal wyraźnie wspiera poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe i pobudza akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że aby zapewnić trwały powrót stopy inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2%, należy utrzymać bardzo łagodną politykę pieniężną.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki we wzmacnianie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego i pobudzenia wzrostu wydajności należy znacząco przyspieszyć realizację reform strukturalnych. W kwestii polityki fiskalnej we wszystkich krajach należałoby zwiększyć wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Dla wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro nadal potrzebna jest pełna, przejrzysta i konsekwentna realizacja paktu stabilności i wzrostu oraz procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej we wszystkich krajach.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami