Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. september 2011

27. september 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. septembril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 177,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
22. september 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,6 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,1 miljardi euro võrra 336,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 852,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16,2 miljardi euro võrra 56,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,2 miljardi euro võrra 264,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. septembril 2011 möödus 163,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 201,1 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 143 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 152,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 150,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 111,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 3,9 miljardi euro võrra 215,9 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine ja väärtpaberite tähtaegade möödumine väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 23. septembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 156,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,4 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18 miljardi euro võrra 223,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 249 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 213 018 −889
2.1 Nõuded RVFle 77 101 −76
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 135 917 −812
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 572 1 818
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 637 −209
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 637 −209
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 571 294 36 655
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 201 149 37 381
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 369 636 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 475 −741
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 34 15
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 50 153 −2 076
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 552 123 4 995
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 215 905 3 883
7.2 Muud väärtpaberid 336 218 1 113
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 949 0
9 Muud varad 344 081 5 059
Varad kokku 2 180 075 45 354
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 852 490 −186
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 530 030 23 827
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 223 526 −18 011
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 150 651 39 137
2.3 Tähtajalised hoiused 152 500 9 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 353 −6 799
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 562 842
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 64 405 15 426
5.1 Valitsussektor 56 442 16 164
5.2 Muud kohustused 7 963 −739
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 56 347 4 238
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 330 275
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 249 723
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 249 723
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 207 352 210
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 180 075 45 354

Kontaktandmed