Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 września 2011 r.

27 września 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 września 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 177,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
22 września 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,6 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 336,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld euro do poziomu 852,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,2 mld euro do poziomu 56,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,2 mld euro do poziomu 264,8 mld euro. W środę 21 września 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 163,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 201,1 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 143 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 152,5 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (wobec 1,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 150,7 mld euro (wobec 111,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 3,9 mld euro do poziomu 215,9 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów i wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 23 września 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 156,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,4 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18 mld euro do poziomu 223,5 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.249 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 213.018 −889
2.1 Należności od MFW 77.101 −76
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 135.917 −812
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.572 1.818
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.637 −209
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.637 −209
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 571.294 36.655
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 201.149 37.381
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 369.636 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 475 −741
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 34 15
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 50.153 −2.076
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 552.123 4.995
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 215.905 3.883
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.218 1.113
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.949 0
9 Pozostałe aktywa 344.081 5.059
Aktywa razem 2.180.075 45.354
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 852.490 −186
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 530.030 23.827
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 223.526 −18.011
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 150.651 39.137
2.3 Depozyty terminowe 152.500 9.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3.353 −6.799
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.562 842
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 64.405 15.426
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.442 16.164
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.963 −739
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 56.347 4.238
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.330 275
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.249 723
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.249 723
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 207.352 210
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.180.075 45.354

Kontakt z mediami