Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 september 2011

27 september 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 september 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 177,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
22 september 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,6 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 336,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 852,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,2 miljard naar EUR 56,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,2 miljard naar EUR 264,8 miljard. Op woensdag 21 september 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 163,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 201,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 143 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 152,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 1,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 150,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 111,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 3,9 miljard naar EUR 215,9 miljard. Deze stijging was het gevolg van het nettoresultaat van verrekende aankopen en de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 23 september 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 156,5 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,4 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18 miljard naar EUR 223,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.249 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 213.018 −889
2.1 Vorderingen op het IMF 77.101 −76
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 135.917 −812
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.572 1.818
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.637 −209
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.637 −209
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 571.294 36.655
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 201.149 37.381
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 369.636 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 475 −741
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 34 15
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 50.153 −2.076
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 552.123 4.995
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 215.905 3.883
7.2 Overige waardepapieren 336.218 1.113
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.949 0
9 Overige activa 344.081 5.059
Totaal activa 2.180.075 45.354
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 852.490 −186
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 530.030 23.827
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 223.526 −18.011
2.2 Depositofaciliteit 150.651 39.137
2.3 Termijndeposito's 152.500 9.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3.353 −6.799
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.562 842
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 64.405 15.426
5.1 Overheid 56.442 16.164
5.2 Overige verplichtingen 7.963 −739
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.347 4.238
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.330 275
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.249 723
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.249 723
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 207.352 210
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.180.075 45.354

Contactpersonen voor de media