Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. septembru 2011

27. septembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. septembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Deň začatia Druh obchodu Splatná suma Nová suma
22. september 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,6 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,2 mld. EUR na 852,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16,2 mld. EUR na 56,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,2 mld. EUR na 264,8 mld. EUR. V stredu 21. septembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 163,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 201,1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné termínované vklady vo výške 143 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 152,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 1,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 150,7 mld. EUR (v porovnaní so 111,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov a splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 3,9 mld. EUR na 215,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 23. septembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 156,5 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,4 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 18 mld. EUR na 223,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 249 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 213 018 −889
2.1 Pohľadávky voči MMF 77 101 −76
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 135 917 −812
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 572 1 818
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 637 −209
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 637 −209
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 571 294 36 655
5.1 Hlavné refinančné operácie 201 149 37 381
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 369 636 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 475 −741
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 34 15
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 50 153 −2 076
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 552 123 4 995
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 215 905 3 883
7.2 Ostatné cenné papiere 336 218 1 113
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 949 0
9 Ostatné aktíva 344 081 5 059
Úhrn aktív 2 180 075 45 354
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 852 490 −186
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 530 030 23 827
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 223 526 −18 011
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 150 651 39 137
2.3 Termínované vklady 152 500 9 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 353 −6 799
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 562 842
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 64 405 15 426
5.1 Verejná správa 56 442 16 164
5.2 Ostatné záväzky 7 963 −739
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 56 347 4 238
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 330 275
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 249 723
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 249 723
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 207 352 210
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 180 075 45 354

Kontakt pre médiá