Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. septembra 2011

27. september 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. septembra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 177,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
22. september 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,6 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,1 milijarde EUR na 336,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 852,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,2 milijarde EUR na 56,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,2 milijarde EUR na 264,8 milijarde EUR. V sredo, 21. septembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 163,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 201,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 143 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 152,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 1,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 150,7 milijarde EUR (v primerjavi s 111,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 3,9 milijarde EUR na 215,9 milijarde EUR. Povečanje je bilo neto rezultat poravnanih nakupov in zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 23. septembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 156,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 59,4 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 18 milijard EUR na 223,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.249 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 213.018 −889
2.1 Terjatve do MDS 77.101 −76
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 135.917 −812
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.572 1.818
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.637 −209
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.637 −209
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 571.294 36.655
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 201.149 37.381
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 369.636 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 475 −741
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 34 15
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 50.153 −2.076
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 552.123 4.995
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 215.905 3.883
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.218 1.113
8 Dolg širše države v EUR 33.949 0
9 Druga sredstva 344.081 5.059
Skupaj sredstva 2.180.075 45.354
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 852.490 −186
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 530.030 23.827
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 223.526 −18.011
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 150.651 39.137
2.3 Vezane vloge 152.500 9.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3.353 −6.799
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.562 842
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 64.405 15.426
5.1 Širša država 56.442 16.164
5.2 Druge obveznosti 7.963 −739
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 56.347 4.238
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.330 275
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.249 723
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.249 723
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 207.352 210
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.180.075 45.354

Stiki za medije