Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 23. septembrī

2011. gada 27. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 23. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 177.8 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 22. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.6 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 336.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 852.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.2 mljrd. euro (līdz 56.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.2 mljrd. euro (līdz 264.8 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 21. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 163.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 201.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 143 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 152.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 150.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 111.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3.9 mljrd. euro (līdz 215.9 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu un dzēsto vērtspapīru neto rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 23. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 156.5 mljrd. euro un 59.4 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18 mljrd. euro (līdz 223.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,249 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 213,018 −889
2.1 SVF debitoru parādi 77,101 −76
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 135,917 −812
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31,572 1,818
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,637 −209
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,637 −209
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 571,294 36,655
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 201,149 37,381
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 369,636 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 475 −741
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 34 15
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 50,153 −2,076
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 552,123 4,995
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 215,905 3,883
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,218 1,113
8 Valdības parāds euro 33,949 0
9 Pārējie aktīvi 344,081 5,059
Kopā aktīvi 2,180,075 45,354
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 852,490 −186
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 530,030 23,827
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 223,526 −18,011
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 150,651 39,137
2.3 Termiņnoguldījumi 152,500 9,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3,353 −6,799
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,562 842
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 64,405 15,426
5.1 Saistības pret valdību 56,442 16,164
5.2 Pārējās saistības 7,963 −739
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 56,347 4,238
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,330 275
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,249 723
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,249 723
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 207,352 210
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,180,075 45,354

Kontaktinformācija presei