Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. září 2011

27. září 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. září 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 177,8 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
22. září 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,6 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,2 mld. EUR na 852,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 16,2 mld. EUR na 56,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 5,2 mld. EUR na 264,8 mld. EUR. Ve středu 21. září 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 163,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 201,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 143 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 152,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (oproti 1,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 150,7 mld. EUR (oproti 111,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 3,9 mld. EUR na 215,9 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů a splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 23. září 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 156,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,4 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18 mld. EUR na 223,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 249 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 213 018 −889
2.1 Pohledávky za MMF 77 101 −76
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 135 917 −812
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 572 1 818
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 637 −209
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 637 −209
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 571 294 36 655
5.1 Hlavní refinanční operace 201 149 37 381
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 369 636 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 475 −741
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 34 15
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 50 153 −2 076
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 552 123 4 995
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 215 905 3 883
7.2 Ostatní cenné papíry 336 218 1 113
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 949 0
9 Ostatní aktiva 344 081 5 059
Aktiva celkem 2 180 075 45 354
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 852 490 −186
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 530 030 23 827
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 223 526 −18 011
2.2 Vkladová facilita 150 651 39 137
2.3 Termínované vklady 152 500 9 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 353 −6 799
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 562 842
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 64 405 15 426
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 442 16 164
5.2 Ostatní závazky 7 963 −739
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 56 347 4 238
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 330 275
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 249 723
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 249 723
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 207 352 210
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 180 075 45 354

Kontakty pro média