Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 september 2011

27 september 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 23 september 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 177,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
22 september 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,6 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 336,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 852,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,2 miljarder EUR till 56,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,2 miljarder EUR till 264,8 miljarder EUR. Onsdagen den 21 september 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 163,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 201,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 143 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 152,5 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med 1,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 150,7 miljarder EUR (jämfört med 111,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 3,9 miljarder EUR till 215,9 miljarder EUR. Denna ökning var nettoresultatet av avvecklade köp och inlösen av värdepapper inom programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 156,5 miljarder EUR respektive 59,4 miljarder EUR den vecka som slutade den 23 september 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18 miljarder EUR till 223,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.249 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 213.018 −889
2.1 Fordringar på IMF 77.101 −76
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 135.917 −812
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.572 1.818
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.637 −209
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.637 −209
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 571.294 36.655
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 201.149 37.381
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 369.636 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 475 −741
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 34 15
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 50.153 −2.076
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 552.123 4.995
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 215.905 3.883
7.2 Andra värdepapper 336.218 1.113
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.949 0
9 Övriga tillgångar 344.081 5.059
Summa tillgångar 2.180.075 45.354
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 852.490 −186
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 530.030 23.827
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 223.526 −18.011
2.2 Inlåningsfacilitet 150.651 39.137
2.3 Inlåning med fast löptid 152.500 9.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3.353 −6.799
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.562 842
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 64.405 15.426
5.1 Offentliga sektorn 56.442 16.164
5.2 Övriga skulder 7.963 −739
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 56.347 4.238
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.330 275
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.249 723
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.249 723
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 207.352 210
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.180.075 45.354

Kontakt för media