Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. september 2011

27. september 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. september 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 177,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetsoperationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
22. september 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,6 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende operationer blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve System.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,1 mia. euro til 336,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 852,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,2 mia. euro til 56,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,2 mia. euro til 264,8 mia. euro. Onsdag den 21. september 2011 udløb en primær markedsoperation på 163,8 mia. euro, og en ny på 201,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 143 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 152,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (sammenlignet med 1,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 150,7 mia. euro (sammenlignet med 111,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 3,9 mia. euro til 215,9 mia. euro. Denne stigning skyldes nettoresultatet af afviklede opkøb og indfrielsen af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 23. september 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 156,5 mia. euro og 59,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18 mia. euro til 223,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.249 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 213.018 −889
2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.101 −76
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 135.917 −812
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.572 1.818
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.637 −209
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.637 −209
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 571.294 36.655
5.1 Primære markedsoperationer 201.149 37.381
5.2 Langfristede markedsoperationer 369.636 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 475 −741
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 34 15
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 50.153 −2.076
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 552.123 4.995
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 215.905 3.883
7.2 Andre værdipapirer 336.218 1.113
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.949 0
9 Andre aktiver 344.081 5.059
Aktiver i alt 2.180.075 45.354
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 852.490 −186
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 530.030 23.827
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 223.526 −18.011
2.2 Indlånsfacilitet 150.651 39.137
2.3 Indskud med fast løbetid 152.500 9.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3.353 −6.799
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.562 842
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 64.405 15.426
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.442 16.164
5.2 Andre forpligtelser 7.963 −739
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 56.347 4.238
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.330 275
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.249 723
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.249 723
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 207.352 210
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.180.075 45.354

Medie- og pressehenvendelser