Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 септември 2011 г.

27 септември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 септември 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 177,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
22 септември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,6 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. евро до 336,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. евро до 852,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 16,2 млрд. евро до 56,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,2 млрд. евро до 264,8 млрд. евро. На 21 септември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 163,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 201,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 143 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 152,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 1,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 150,7 млрд. евро (при 111,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 3,9 млрд. евро до 215,9 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки и изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 23 септември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 156,5 млрд. евро и 59,4 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 18 млрд. евро до 223,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 249 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 213 018 −889
2.1 Вземания от МВФ 77 101 −76
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 135 917 −812
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 572 1 818
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 637 −209
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 637 −209
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 571 294 36 655
5.1 Основни операции по рефинансиране 201 149 37 381
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 369 636 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 475 −741
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 34 15
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 50 153 −2 076
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 552 123 4 995
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 215 905 3 883
7.2 Други ценни книжа 336 218 1 113
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 949 0
9 Други активи 344 081 5 059
Общо активи 2 180 075 45 354
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 852 490 −186
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 530 030 23 827
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 223 526 −18 011
2.2 Депозитно улеснение 150 651 39 137
2.3 Срочни депозити 152 500 9 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 353 −6 799
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 562 842
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 64 405 15 426
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 442 16 164
5.2 Други задължения 7 963 −739
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 56 347 4 238
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 330 275
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 249 723
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 249 723
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 207 352 210
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 180 075 45 354

Данни за контакт за медиите