Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. september 2011

13. september 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. septembril 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 176,9 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,3 miljardi euro võrra 336,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 853,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 0,7 miljardi euro võrra 45,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 55 miljardi euro võrra 191,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. septembril 2011 möödus 121,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 115,4 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 115,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 129 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (sarnane eelmise nädala tasemega) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 181,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 151,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,9 miljardi euro võrra 202,4 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi raames ja väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade ostukava piires. Selle tulemusel ulatus 9. septembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 142,9 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,6 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 40,5 miljardi euro võrra 139,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 249 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 214 335 49
2.1 Nõuded RVFle 76 640 681
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 137 695 −632
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 084 682
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 778 909
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 778 909
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 507 519 −6 252
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 115 408 −6 261
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 392 055 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 20 6
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 36 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 48 024 −2 040
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 539 218 16 184
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 202 424 13 860
7.2 Muud väärtpaberid 336 794 2 324
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 0
9 Muud varad 331 212 3 709
Varad kokku 2 086 364 13 242
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 853 226 251
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 455 280 8 297
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 139 261 −40 485
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 181 788 30 691
2.3 Tähtajalised hoiused 129 000 13 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 232 4 591
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 556 −669
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 54 315 967
5.1 Valitsussektor 45 643 747
5.2 Muud kohustused 8 672 220
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 993 3 298
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 445 −246
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 941 712
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 941 712
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 208 299 630
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 086 364 13 242

Kontaktandmed