Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. září 2011

13. září 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. září 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 176,9 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,3 mld. EUR na 336,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,3 mld. EUR na 853,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 45,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 55 mld. EUR na 191,5 mld. EUR. Ve středu 7. září 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 121,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 115,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 115,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 129 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 181,8 mld. EUR (oproti 151,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,9 mld. EUR na 202,4 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů a splacení cenných papírů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 9. září 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 142,9 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,6 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 40,5 mld. EUR na 139,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 249 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 214 335 49
2.1 Pohledávky za MMF 76 640 681
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 137 695 −632
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 084 682
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 778 909
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 778 909
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 507 519 −6 252
5.1 Hlavní refinanční operace 115 408 −6 261
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 392 055 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 20 6
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 36 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 48 024 −2 040
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 539 218 16 184
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 202 424 13 860
7.2 Ostatní cenné papíry 336 794 2 324
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 0
9 Ostatní aktiva 331 212 3 709
Aktiva celkem 2 086 364 13 242
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 853 226 251
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 455 280 8 297
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 139 261 −40 485
2.2 Vkladová facilita 181 788 30 691
2.3 Termínované vklady 129 000 13 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 232 4 591
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 556 −669
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 54 315 967
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 643 747
5.2 Ostatní závazky 8 672 220
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 993 3 298
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 445 −246
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 941 712
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 941 712
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 208 299 630
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 086 364 13 242

Kontakty pro média