Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 9. septembrī

2011. gada 13. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 9. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 176.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 336.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 853.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 45.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 55 mljrd. euro (līdz 191.5 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 7. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 121.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 115.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 115.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 129 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 181.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 151.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.9 mljrd. euro (līdz 202.4 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu neto rezultātu un vērtspapīru dzēšanu "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 9. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 142.9 mljrd. euro un 59.6 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 40.5 mljrd. euro (līdz 139.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,249 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 214,335 49
2.1 SVF debitoru parādi 76,640 681
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 137,695 −632
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,084 682
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,778 909
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,778 909
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 507,519 −6,252
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 115,408 −6,261
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 392,055 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 20 6
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 36 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 48,024 −2,040
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 539,218 16,184
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 202,424 13,860
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,794 2,324
8 Valdības parāds euro 33,944 0
9 Pārējie aktīvi 331,212 3,709
Kopā aktīvi 2,086,364 13,242
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 853,226 251
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 455,280 8,297
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 139,261 −40,485
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 181,788 30,691
2.3 Termiņnoguldījumi 129,000 13,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5,232 4,591
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,556 −669
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 54,315 967
5.1 Saistības pret valdību 45,643 747
5.2 Pārējās saistības 8,672 220
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46,993 3,298
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,445 −246
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,941 712
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,941 712
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 208,299 630
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,086,364 13,242

Kontaktinformācija presei