Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 september 2011

13 september 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 september 2011 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 176,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 336,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 853,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 45,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 55 miljarder EUR till 191,5 miljarder EUR. Onsdagen den 7 september 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 121,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 115,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 115,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 129 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 181,8 miljarder EUR (jämfört med 151,1  miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,9 miljarder EUR till 202,4 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och inlösen av värdepapper i programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 142,9 miljarder EUR respektive 59,6 miljarder EUR den vecka som slutade den 9 september 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 40,5 miljarder EUR till 139,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.249 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 214.335 49
2.1 Fordringar på IMF 76.640 681
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 137.695 −632
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.084 682
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.778 909
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.778 909
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 507.519 −6.252
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 115.408 −6.261
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 392.055 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 20 6
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 36 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 48.024 −2.040
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 539.218 16.184
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 202.424 13.860
7.2 Andra värdepapper 336.794 2.324
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 0
9 Övriga tillgångar 331.212 3.709
Summa tillgångar 2.086.364 13.242
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 853.226 251
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 455.280 8.297
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 139.261 −40.485
2.2 Inlåningsfacilitet 181.788 30.691
2.3 Inlåning med fast löptid 129.000 13.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5.232 4.591
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.556 −669
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 54.315 967
5.1 Offentliga sektorn 45.643 747
5.2 Övriga skulder 8.672 220
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.993 3.298
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.445 −246
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.941 712
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.941 712
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 208.299 630
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.086.364 13.242

Kontakt för media