Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 september 2011

13 september 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 september 2011 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 176,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,3 miljard naar EUR 336,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 853,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 45,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 55 miljard naar EUR 191,5 miljard. Op woensdag 7 september 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 121,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 115,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 115,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 129 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergelijkbaar met de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 181,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 151,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,9 miljard naar EUR 202,4 miljard. Deze stijging was het gevolg van het netto resultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en de aflossing van waardepapieren aangehouden in het kader van het aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 9 september 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 142,9 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,6 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 40,5 miljard naar EUR 139,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.249 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 214.335 49
2.1 Vorderingen op het IMF 76.640 681
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 137.695 −632
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.084 682
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.778 909
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.778 909
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 507.519 −6.252
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 115.408 −6.261
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 392.055 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 20 6
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 36 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 48.024 −2.040
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 539.218 16.184
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 202.424 13.860
7.2 Overige waardepapieren 336.794 2.324
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 0
9 Overige activa 331.212 3.709
Totaal activa 2.086.364 13.242
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 853.226 251
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 455.280 8.297
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 139.261 −40.485
2.2 Depositofaciliteit 181.788 30.691
2.3 Termijndeposito's 129.000 13.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5.232 4.591
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.556 −669
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 54.315 967
5.1 Overheid 45.643 747
5.2 Overige verplichtingen 8.672 220
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.993 3.298
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.445 −246
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.941 712
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.941 712
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 208.299 630
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.086.364 13.242

Contactpersonen voor de media