Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. septembra 2011

13. september 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. septembra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 176,9 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,3 milijarde EUR na 336,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 853,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,7 milijarde EUR na 45,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 55 milijard EUR na 191,5 milijarde EUR. V sredo, 7. septembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 121,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 115,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 115,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 129 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (podobno kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 181,8 milijarde EUR (v primerjavi s 151,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,9 milijarde EUR na 202,4 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 9. septembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 142,9 milijarde EUR, v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 59,6 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 40,5 milijarde EUR na 139,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.249 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 214.335 49
2.1 Terjatve do MDS 76.640 681
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 137.695 −632
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.084 682
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.778 909
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.778 909
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 507.519 −6.252
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 115.408 −6.261
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 392.055 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 20 6
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 36 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 48.024 −2.040
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 539.218 16.184
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 202.424 13.860
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.794 2.324
8 Dolg širše države v EUR 33.944 0
9 Druga sredstva 331.212 3.709
Skupaj sredstva 2.086.364 13.242
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 853.226 251
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 455.280 8.297
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 139.261 −40.485
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 181.788 30.691
2.3 Vezane vloge 129.000 13.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5.232 4.591
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.556 −669
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 54.315 967
5.1 Širša država 45.643 747
5.2 Druge obveznosti 8.672 220
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 46.993 3.298
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.445 −246
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.941 712
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.941 712
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 208.299 630
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.086.364 13.242

Stiki za medije