Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. septembru 2011

13. septembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. septembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata uskutočneného jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 176,9 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 2,3 mld. EUR na 336,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,3 mld. EUR na 853,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 0,7 mld. EUR na 45,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 55 mld. EUR na 191,5 mld. EUR. V stredu 7. septembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 121,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 115,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné i  termínované vklady vo výške 115,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 129 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 181,8 mld. EUR (v porovnaní so 151,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a splatenia cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 13,9 mld. EUR na 202,4 mld. EUR. V týždni končiacom sa 9. septembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 142,9 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,6 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 40,5 mld. EUR na 139,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 249 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 214 335 49
2.1 Pohľadávky voči MMF 76 640 681
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 137 695 −632
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 084 682
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 778 909
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 778 909
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 507 519 −6 252
5.1 Hlavné refinančné operácie 115 408 −6 261
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 392 055 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 20 6
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 36 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 48 024 −2 040
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 539 218 16 184
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 202 424 13 860
7.2 Ostatné cenné papiere 336 794 2 324
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 0
9 Ostatné aktíva 331 212 3 709
Úhrn aktív 2 086 364 13 242
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 853 226 251
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 455 280 8 297
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 139 261 −40 485
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 181 788 30 691
2.3 Termínované vklady 129 000 13 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 232 4 591
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 556 −669
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 54 315 967
5.1 Verejná správa 45 643 747
5.2 Ostatné záväzky 8 672 220
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 993 3 298
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 445 −246
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 941 712
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 941 712
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 208 299 630
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 086 364 13 242

Kontakt pre médiá