Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugsėjo 9 d.

2011 m. rugsėjo 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugsėjo 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 176,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 336,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 853,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 45,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 55 mlrd. eurų – iki 191,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugsėjo 7 d., baigėsi 121,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 115,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 115,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 129 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (panašiai kaip praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 181,8 mlrd. eurų (palyginti su 151,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 13,9 mlrd. eurų – iki 202,4 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą, ir pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. rugsėjo 9 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 142,9 mlrd. eurų ir 59,6 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 40,5 mlrd. eurų – iki 139,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 249 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 214 335 49
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 640 681
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 137 695 −632
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 084 682
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 778 909
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 778 909
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 507 519 −6 252
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 115 408 −6 261
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 392 055 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 20 6
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 48 024 −2 040
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 539 218 16 184
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 202 424 13 860
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 794 2 324
8 Valdžios skola eurais 33 944 0
9 Kitas turtas 331 212 3 709
Visas turtas 2 086 364 13 242
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 853 226 251
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 455 280 8 297
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 139 261 −40 485
2.2 Indėlių galimybė 181 788 30 691
2.3 Terminuotieji indėliai 129 000 13 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 232 4 591
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 556 −669
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 54 315 967
5.1 Valdžiai 45 643 747
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 672 220
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 993 3 298
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 445 −246
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 941 712
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 941 712
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 299 630
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 086 364 13 242

Kontaktai žiniasklaidai