Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. september 2011

13. september 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. september 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 176,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,3 mia. euro til 336,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 853,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,7 mia. euro til 45,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 55 mia. euro til 191,5 mia. euro. Onsdag den 7. september 2011 udløb en primær markedsoperation på 121,7 mia. euro, og en ny på 115,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 115,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 129 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 181,8 mia. euro (mod 151,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,9 mia. euro til 202,4 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb under Securities Markets Programme og indfrielsen af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 9. september 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 142,9 mia. euro og 59,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 40,5 mia. euro til 139,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.249 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 214.335 49
2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.640 681
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 137.695 −632
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.084 682
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.778 909
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.778 909
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 507.519 −6.252
5.1 Primære markedsoperationer 115.408 −6.261
5.2 Langfristede markedsoperationer 392.055 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 20 6
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 36 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 48.024 −2.040
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 539.218 16.184
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 202.424 13.860
7.2 Andre værdipapirer 336.794 2.324
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 0
9 Andre aktiver 331.212 3.709
Aktiver i alt 2.086.364 13.242
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 853.226 251
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 455.280 8.297
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 139.261 −40.485
2.2 Indlånsfacilitet 181.788 30.691
2.3 Indskud med fast løbetid 129.000 13.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5.232 4.591
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.556 −669
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 54.315 967
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.643 747
5.2 Andre forpligtelser 8.672 220
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 46.993 3.298
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.445 −246
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.941 712
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.941 712
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 208.299 630
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.086.364 13.242

Medie- og pressehenvendelser