Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 септември 2011 г.

13 септември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 9 септември 2011 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 176,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,3 млрд. евро до 336,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 853,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 0,7 млрд. евро до 45,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 55 млрд. евро до 191,5 млрд. евро. На 7 септември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 121,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 115,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 115,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 129 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (подобно на предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 181,8 млрд. евро (при 151,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,9 млрд. евро до 202,4 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на изплащането на ценни книжа по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 9 септември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 142,9 млрд. евро и 59,6 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 40,5 млрд. евро до 139,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 249 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 214 335 49
2.1 Вземания от МВФ 76 640 681
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 137 695 −632
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 084 682
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 778 909
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 778 909
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 507 519 −6 252
5.1 Основни операции по рефинансиране 115 408 −6 261
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 392 055 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 20 6
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 48 024 −2 040
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 539 218 16 184
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 202 424 13 860
7.2 Други ценни книжа 336 794 2 324
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 0
9 Други активи 331 212 3 709
Общо активи 2 086 364 13 242
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 853 226 251
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 455 280 8 297
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 139 261 −40 485
2.2 Депозитно улеснение 181 788 30 691
2.3 Срочни депозити 129 000 13 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 232 4 591
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 556 −669
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 54 315 967
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 643 747
5.2 Други задължения 8 672 220
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 993 3 298
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 445 −246
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 941 712
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 941 712
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 208 299 630
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 086 364 13 242

Данни за контакт за медиите