Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 września 2011 r.

13 września 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 września 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z nabycia złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 176,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,3 mld euro do poziomu 336,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,3 mld euro do poziomu 853,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 45,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 55 mld euro do poziomu 191,5 mld euro. W środę 7 września 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 121,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 115,4 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 115,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 129 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 181,8 mld euro (wobec 151,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,9 mld euro do poziomu 202,4 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 9 września 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 142,9 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,6 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 40,5 mld euro do poziomu 139,3 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.249 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 214.335 49
2.1 Należności od MFW 76.640 681
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 137.695 −632
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.084 682
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.778 909
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.778 909
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 507.519 −6.252
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 115.408 −6.261
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 392.055 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 20 6
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 48.024 −2.040
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 539.218 16.184
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 202.424 13.860
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.794 2.324
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 0
9 Pozostałe aktywa 331.212 3.709
Aktywa razem 2.086.364 13.242
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 853.226 251
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 455.280 8.297
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 139.261 −40.485
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 181.788 30.691
2.3 Depozyty terminowe 129.000 13.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5.232 4.591
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.556 −669
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 54.315 967
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.643 747
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.672 220
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.993 3.298
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.445 −246
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.941 712
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.941 712
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 208.299 630
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.086.364 13.242

Kontakt z mediami