Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. august 2008

19. august 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

15. augustil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 24 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 4,3 miljardi euro võrra 170 miljardi euroni. Neljapäeval, 14. augustil 2008 möödus 25 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 20 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Samal päeval teostati veel üks likviidsust suurendav operatsioon väärtusega 10 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 110 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 690,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6 miljardi euro võrra 50,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 16,1 miljardi euro võrra 476 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. augustil 2008 möödus 160 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 176 miljardit eurot. Neljapäeval, 14. augustil 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 21,8 miljardi euro võrra 232,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 304 −24
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 611 −380
2.1 Nõuded RVFle 9 262 −10
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 127 349 −370
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 59 133 4 492
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 288 −726
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 288 −726
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 476 088 16 065
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 176 002 16 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 007 −14
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 75 75
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 4 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 926 1 042
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 110 011 −574
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 456 0
9 Muud varad 379 390 −1 327
Varad kokku 1 460 207 18 568
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 690 190 −158
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 232 856 21 725
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 232 812 21 775
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 41 −47
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 148 −42
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 57 541 −5 922
5.1 Valitsussektor 50 821 −5 975
5.2 Muud kohustused 6 720 53
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 81 711 3 558
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 166 −189
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 448 −16
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 448 −16
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 147 990 −390
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 673 2
Kohustused kokku 1 460 207 18 568

Kontaktandmed