Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 15. augustā

2008. gada 19. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 15. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 24 milj. euro sakarā ar vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu neto pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 170 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 14. augustā likviditāti palielinošai operācijai 25 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 20 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena likviditāti palielinoša operācija 10 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 110 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 690.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6 mljrd. euro (līdz 50.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 16.1 mljrd. euro (līdz 476 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 13. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 160 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 176 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 14. augustā papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 21.8 mljrd. euro (līdz 232.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,304 −24
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,611 −380
2.1 SVF debitoru parādi 9,262 −10
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 127,349 −370
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 59,133 4,492
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,288 −726
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,288 −726
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 476,088 16,065
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 176,002 16,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,007 −14
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 75 75
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 4 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 36,926 1,042
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 110,011 −574
8 Valdības parāds euro 37,456 0
9 Pārējie aktīvi 379,390 −1,327
Kopā aktīvi 1,460,207 18,568
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 690,190 −158
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 232,856 21,725
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 232,812 21,775
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 41 −47
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 148 −42
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 57,541 −5,922
5.1 Saistības pret valdību 50,821 −5,975
5.2 Pārējās saistības 6,720 53
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 81,711 3,558
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,166 −189
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,448 −16
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,448 −16
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 147,990 −390
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,673 2
Kopā pasīvi 1,460,207 18,568

Kontaktinformācija presei