Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 август 2008 г.

19 август 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 24 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 15 август 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната продажба на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,3 млрд. евро до 170 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 14 август 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 25 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 20 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. В същия ден бе договорена друга операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 10 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват спад от 0,6 млрд. евро до 110 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. евро до 690,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 6 млрд. евро до 50,8 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 16,1 млрд. евро до 476 млрд. евро. На 13 август 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 160 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 176 млрд. евро. На 14 август 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро. Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 21,8 млрд. евро до 232,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 304 −24
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 611 −380
2.1 Вземания от МВФ 9 262 −10
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 127 349 −370
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 59 133 4 492
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 288 −726
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 288 −726
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 476 088 16 065
5.1 Основни операции по рефинансиране 176 002 16 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 007 −14
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 75 75
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 36 926 1 042
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 011 −574
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 456 0
9 Други активи 379 390 −1 327
Общо активи 1 460 207 18 568
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 690 190 −158
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 232 856 21 725
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 232 812 21 775
2.2 Депозитно улеснение 41 −47
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 148 −42
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 57 541 −5 922
5.1 Сектор „Държавно управление“ 50 821 −5 975
5.2 Други задължения 6 720 53
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 81 711 3 558
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 166 −189
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 448 −16
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 448 −16
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 147 990 −390
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 673 2
Общо пасиви 1 460 207 18 568

Данни за контакт за медиите