Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 sierpnia 2008 r.

19 sierpnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 15 sierpnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 24 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie  27 września 2004 r.) oraz sprzedaży netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 4,3 mld euro do poziomu 170 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 14 sierpnia 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 25 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 20 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Tego samego dnia nastąpiło także rozliczenie operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 10 mld USD z terminem zapadalności 84 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,6 mld euro do poziomu 110 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld euro do poziomu 690,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6 mld euro do poziomu 50,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 16,1 mld euro do poziomu 476 mld euro. W środę 13 sierpnia 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 160 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 176 mld euro. W czwartek 14 sierpnia 2008 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zera (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 21,8 mld euro do poziomu 232,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.304 −24
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.611 −380
2.1 Należności od MFW 9.262 −10
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 127.349 −370
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 59.133 4.492
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.288 −726
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.288 −726
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 476.088 16.065
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 176.002 16.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.007 −14
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 75 75
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 36.926 1.042
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 110.011 −574
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.456 0
9 Pozostałe aktywa 379.390 −1.327
Aktywa razem 1.460.207 18.568
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 690.190 −158
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 232.856 21.725
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 232.812 21.775
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 41 −47
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 148 −42
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 57.541 −5.922
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 50.821 −5.975
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.720 53
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 81.711 3.558
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.166 −189
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.448 −16
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.448 −16
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 147.990 −390
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.673 2
Pasywa razem 1.460.207 18.568