Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. avgusta 2008

19. avgust 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. avgusta 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 24 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto prodaje zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 4,3 milijarde EUR na 170 milijard EUR. V četrtek, 14. avgusta 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 25 milijard USD, poravnana je bila nova v višini 20 milijard USD z zapadlostjo 28 dni. Istega dne je bila poravnana dodatna operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 10 milijard USD z zapadlostjo 84 dni. Te operacije je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 110 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 690,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6 milijard EUR na 50,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 16,1 milijarde EUR na 476 milijard EUR. V sredo, 13. avgusta 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 160 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 176 milijard EUR. V četrtek, 14. avgusta 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala skoraj nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 21,8 milijarde EUR na 232,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.304 −24
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.611 −380
2.1 Terjatve do MDS 9.262 −10
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 127.349 −370
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 59.133 4.492
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.288 −726
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.288 −726
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 476.088 16.065
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 176.002 16.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.007 −14
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 75 75
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 4 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 36.926 1.042
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 110.011 −574
8 Dolg širše države v EUR 37.456 0
9 Druga sredstva 379.390 −1.327
Skupaj sredstva 1.460.207 18.568
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 690.190 −158
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 232.856 21.725
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 232.812 21.775
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 41 −47
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 148 −42
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 57.541 −5.922
5.1 Širša država 50.821 −5.975
5.2 Druge obveznosti 6.720 53
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 81.711 3.558
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.166 −189
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.448 −16
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.448 −16
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 147.990 −390
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.673 2
Skupaj obveznosti 1.460.207 18.568

Stiki za medije