Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. srpnu 2008

19. srpna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. srpna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 24 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a čistému prodeji zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a v důsledku operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 4,3 mld. EUR na 170 mld. EUR. Ve čtvrtek 14. srpna 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 25 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 20 mld. USD se splatností 28 dní. V tentýž den byla vypořádána další operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech v hodnotě 10 mld. USD se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,6 mld. EUR na 110 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,2 mld. EUR na 690,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6 mld. EUR na 50,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 16,1 mld. EUR na 476 mld. EUR. Ve středu 13. srpna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 160 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 176 mld. EUR. Ve čtvrtek 14. srpna 2008 byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR. Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s předchozím týdnem, kdy zůstala prakticky nevyužita), zatímco vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala prakticky nevyužita (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 21,8 mld. EUR na 232,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 304 −24
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 611 −380
2.1 Pohledávky za MMF 9 262 −10
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 127 349 −370
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 59 133 4 492
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 288 −726
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 288 −726
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 476 088 16 065
5.1 Hlavní refinanční operace 176 002 16 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 007 −14
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 75 75
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 4 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 926 1 042
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 110 011 −574
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 456 0
9 Ostatní aktiva 379 390 −1 327
Aktiva celkem 1 460 207 18 568
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 690 190 −158
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 232 856 21 725
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 232 812 21 775
2.2 Vkladová facilita 41 −47
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 148 −42
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 57 541 −5 922
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 50 821 −5 975
5.2 Ostatní závazky 6 720 53
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 81 711 3 558
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 166 −189
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 448 −16
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 448 −16
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 147 990 −390
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 673 2
Pasiva celkem 1 460 207 18 568

Kontakty pro média