Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. august 2008

19. august 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. august 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 24 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettosalg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 4,3 mia. euro til 170 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 14. august 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 25 mia. dollar, og en ny operation på 20 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Samme dag afvikledes yderligere en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 10 mia. dollar med en løbetid på 84 dage. Disse operationer blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,6 mia. euro til 110 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 690,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6 mia. euro til 50,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 16,1 mia. euro til 476 mia. euro. Onsdag den 13. august 2008 udløb en primær markedsoperation på 160 mia. euro, og en ny på 176 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 14. august 2008 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 21,8 mia. euro til 232,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.304 −24
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.611 −380
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.262 −10
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 127.349 −370
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 59.133 4.492
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.288 −726
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.288 −726
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 476.088 16.065
5.1 Primære markedsoperationer 176.002 16.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.007 −14
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 75 75
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 4 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.926 1.042
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 110.011 −574
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.456 0
9 Andre aktiver 379.390 −1.327
Aktiver i alt 1.460.207 18.568
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 690.190 −158
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 232.856 21.725
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 232.812 21.775
2.2 Indlånsfacilitet 41 −47
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 148 −42
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 57.541 −5.922
5.1 Offentlig forvaltning og service 50.821 −5.975
5.2 Andre forpligtelser 6.720 53
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 81.711 3.558
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.166 −189
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.448 −16
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.448 −16
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 147.990 −390
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.673 2
Passiver i alt 1.460.207 18.568

Medie- og pressehenvendelser