Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 augustus 2008

19 augustus 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 15 augustus 2008 was de daling van EUR 24 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem, en een netto verkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 4,3 miljard tot EUR 170 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 14 augustus 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 25 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 20 miljard verrekend, met een looptijd van 28 dagen. Op dezelfde dag werd nog een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 10 miljard verrekend, met een looptijd van 84 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 110 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 690,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6 miljard naar EUR 50,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 16,1 miljard naar EUR 476 miljard. Op woensdag 13 augustus 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 160 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 176 miljard verrekend. Op donderdag 14 augustus 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) vrijwel nihil was (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 21,8 miljard naar EUR 232,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.304 −24
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.611 −380
2.1 Vorderingen op het IMF 9.262 −10
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 127.349 −370
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 59.133 4.492
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.288 −726
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.288 −726
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 476.088 16.065
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 176.002 16.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.007 −14
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 75 75
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 4 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 36.926 1.042
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.011 −574
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.456 0
9 Overige activa 379.390 −1.327
Totaal activa 1.460.207 18.568
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 690.190 −158
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 232.856 21.725
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 232.812 21.775
2.2 Depositofaciliteit 41 −47
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 148 −42
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 57.541 −5.922
5.1 Overheid 50.821 −5.975
5.2 Overige verplichtingen 6.720 53
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.711 3.558
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.166 −189
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.448 −16
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.448 −16
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 147.990 −390
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.673 2
Totaal passiva 1.460.207 18.568