Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 augusti 2008

19 augusti 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 augusti 2008 motsvarade minskningen på 24 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och en nettoförsäljning av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 4,3 miljarder EUR till 170 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i USD. Torsdagen den 14 augusti 2008 förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar på 25 miljarder USD och ersattes med en ny på 20 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Samma dag avvecklades en annan likvidiserande transaktion i USD på 10 miljarder USD med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 110 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 690,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6 miljarder EUR till 50,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 16,1 miljarder EUR till 476 miljarder EUR. Onsdagen den 13 augusti 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 160 miljarder EUR och ersattes med en ny på 176 miljarder EUR. Torsdagen den 14 augusti 2008 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR. Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nära noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nära noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 21,8 miljarder EUR till 232,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.304 −24
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.611 −380
2.1 Fordringar på IMF 9.262 −10
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 127.349 −370
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 59.133 4.492
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.288 −726
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.288 −726
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 476.088 16.065
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 176.002 16.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.007 −14
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 75 75
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 4 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.926 1.042
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 110.011 −574
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.456 0
9 Övriga tillgångar 379.390 −1.327
Summa tillgångar 1.460.207 18.568
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 690.190 −158
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 232.856 21.725
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 232.812 21.775
2.2 Inlåningsfacilitet 41 −47
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 148 −42
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 57.541 −5.922
5.1 Offentliga sektorn 50.821 −5.975
5.2 Övriga skulder 6.720 53
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 81.711 3.558
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.166 −189
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.448 −16
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.448 −16
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 147.990 −390
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.673 2
Summa skulder 1.460.207 18.568

Kontakt för media