Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. augustu 2008

19. augusta 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. augusta 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 24 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a v dôsledku čistého predaja zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch zvýšila o 4,3 mld. EUR na 170 mld. EUR. Vo štvrtok 14. augusta 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 25 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 20 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V rovnaký deň bol uzavretý ďalší refinančný obchod v amerických dolároch vo výške 10 mld. USD so splatnosťou 84 dní. Tieto obchody uzatvoril Eurosystém v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,6 mld. EUR na 110 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,2 mld. EUR na 690,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6 mld. EUR na 50,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 16,1 mld. EUR na 476 mld. EUR. V stredu 13. augusta 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 160 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 176 mld. EUR. Vo štvrtok 14. augusta 2008 bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške. Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 21,8 mld. EUR na 232,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 304 −24
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 611 −380
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 262 −10
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 127 349 −370
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 59 133 4 492
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 288 −726
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 288 −726
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 476 088 16 065
5.1 Hlavné refinančné obchody 176 002 16 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 007 −14
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 75 75
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 4 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 926 1 042
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 110 011 −574
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 456 0
9 Ostatné aktíva 379 390 −1 327
Úhrn aktív 1 460 207 18 568
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 690 190 −158
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 232 856 21 725
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 232 812 21 775
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 41 −47
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 148 −42
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 57 541 −5 922
5.1 Verejná správa 50 821 −5 975
5.2 Ostatné záväzky 6 720 53
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 81 711 3 558
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 166 −189
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 448 −16
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 448 −16
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 147 990 −390
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 673 2
Úhrn pasív 1 460 207 18 568

Kontakt pre médiá