Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. april 2008

22. april 2008

Indledende bemærkninger

De særlige omstændigheder, der har forhindret en af centralbankerne i Eurosystemet i at udarbejde sin balance mellem den 7. marts og den 11. april 2008, gør sig ikke længere gældende. Derfor afspejler denne uges konsoliderede balance for Eurosystemet nu også de senest tilgængelige balanceoplysninger fra den pågældende centralbank, dvs. dens balance pr. 18. april 2008. De tal, som de seneste data er sammenlignet med i kolonnen "Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner", er for den pågældende centralbank stadig tallene fra den 29. februar 2008.

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. april 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 36 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 153,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,3 mia. euro til 109,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,5 mia. euro til 662,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,6 mia. euro til 65 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 74,6 mia. euro til 498,9 mia. euro. Onsdag den 16. april 2008 udløb en primær markedsoperation på 130 mia. euro, og en ny på 204,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 71,4 mia. euro til 246,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.661 −36
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 138.188 2.019
2.1 Tilgodehavender hos IMF 8.754 −10
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 129.434 2.029
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.481 −1.266
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.776 872
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.776 872
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 499.525 74.538
5.1 Primære markedsoperationer 204.500 72.851
5.2 Langfristede markedsoperationer 295.001 1.891
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −194
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 23 −10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.639 −532
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 109.302 −295
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.592 −22
9 Andre aktiver 347.026 −3.870
Aktiver i alt 1.433.190 71.408
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 662.793 463
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 246.960 71.415
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 246.314 71.435
2.2 Indlånsfacilitet 288 −33
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 358 13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 192 −21
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 72.649 −2.477
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.976 −2.637
5.2 Andre forpligtelser 7.673 160
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 58.444 1.036
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 762 −35
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.101 606
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.101 606
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 139.493 419
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.417 2
Passiver i alt 1.433.190 71.408

Medie- og pressehenvendelser