Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 april 2008

22 april 2008

Ter inleiding

De uitzonderlijke omstandigheden bij een centrale bank van het Eurosysteem, ten gevolge waarvan deze centrale bank haar balans voor de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem tussen 7 maart en 11 april 2008 niet kon produceren, gelden niet langer. Daarom zijn in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem van deze week tevens de door de betrokken centrale bank van het Eurosysteem aangeleverde laatst beschikbare balansgegevens opgenomen, namelijk die van haar financiële overzicht per 18 april 2008. De cijfers waarmee de meest recente gegevens worden vergeleken in de kolom “verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties” zijn echter voor deze specifieke centrale bank van het Eurosysteem nog steeds die per 29 februari 2008.

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 18 april 2008 was de daling van EUR 36 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 153,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 109,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 662,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 65 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 74,6 miljard naar EUR 498,9 miljard. Op woensdag 16 april 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 130 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 204,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 71,4 miljard naar EUR 246,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.661 −36
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 138.188 2.019
2.1 Vorderingen op het IMF 8.754 −10
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 129.434 2.029
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.481 −1.266
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.776 872
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.776 872
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 499.525 74.538
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 204.500 72.851
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 295.001 1.891
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −194
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 23 −10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.639 −532
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.302 −295
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.592 −22
9 Overige activa 347.026 −3.870
Totaal activa 1.433.190 71.408
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 662.793 463
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 246.960 71.415
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 246.314 71.435
2.2 Depositofaciliteit 288 −33
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 358 13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 192 −21
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 72.649 −2.477
5.1 Overheid 64.976 −2.637
5.2 Overige verplichtingen 7.673 160
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.444 1.036
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 762 −35
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.101 606
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.101 606
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 139.493 419
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.417 2
Totaal passiva 1.433.190 71.408

Contactpersonen voor de media