Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. marca 2012

6. marec 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. marca 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 26,2 milijarde EUR na 250,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
1. marec 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,6 mrd USD 3,5 mrd USD
1. marec 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 50,7 mrd USD 14,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 4,8 milijarde EUR na 347,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,2 milijarde EUR na 870,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,9 milijarde EUR na 135,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 47,1 milijarde EUR na 72,9 milijarde EUR. V sredo, 29. februarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 166,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 29,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 219,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V četrtek, 1. marca 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 38,6 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 6,5 milijarde EUR z zapadlostjo 91 dni. Istega dne je bila poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 49,8 milijarde EUR z zapadlostjo 203 dni. Ravno tako v četrtek, 1. marca 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 529,5 milijarde EUR z zapadlostjo 1.092 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 1,0 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 820,9 milijarde EUR (v primerjavi s 477,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 284,1 milijarde EUR. Povečanje je posledica poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 2. marca 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 219,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 57,2 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 7,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,3 milijarde EUR na 91,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.445 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.981 1.703
2.1 Terjatve do MDS 86.843 1.326
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.138 377
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 72.110 −27.763
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.269 −532
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.269 −532
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.130.352 310.670
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 29.469 −137.021
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.100.076 447.979
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 783 −237
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 24 −51
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 59.261 −5.402
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 631.714 5.239
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 284.080 471
7.2 Drugi vrednostni papirji 347.633 4.768
8 Dolg širše države v EUR 31.176 0
9 Druga sredstva 404.851 46.646
Skupaj sredstva 3.023.159 330.561
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 870.556 3.160
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.148.864 355.464
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 91.402 −2.274
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 820.819 343.494
2.3 Vezane vloge 219.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17.143 14.244
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 7.368 5.039
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 147.146 −6.494
5.1 Širša država 135.375 −6.863
5.2 Druge obveznosti 11.771 369
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 90.890 −24.961
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.413 −358
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.861 524
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.861 524
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 213.100 −2.814
11 Računi prevrednotenja 394.029 0
12 Kapital in rezerve 82.990 1.000
Skupaj obveznosti 3.023.159 330.561
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije