SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad skal et land gøre for at blive optaget i euroområdet?

23. maj 2018 (updated on 1. januar 2023)

Det skal for det første være medlem af EU. Indførelse af euroen er en vigtig del af EU-medlemskabet.

Euroen, der blev indført 1. januar 1999, har erstattet den nationale valuta i 20 af de 27 EU-lande. Den fælles valuta er lovligt betalingsmiddel for omkring 350 millioner EU-borgere, som kan stole på, at priserne holder sig stabile, når de arbejder i/rejser til et andet euroland. Seks af de syv øvrige EU-lande – Danmark har en særlig ordning og står udenfor – har ifølge traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligtet sig til at indføre euroen, hvilket indebærer, at de skal bestræbe sig på at opfylde traktatens konvergenskriterier. Hvad er det for kriterier?

For det første kræves det i traktaten, at medlemslandene opnår en høj grad af vedvarende økonomisk konvergens, før de kan blive optaget i euroområdet. Det betyder, at deres økonomi skal kunne følge med økonomien i de lande, der allerede bruger euro. Økonomisk konvergens måles som fremskridt, hvad angår:

  • prisudviklingen, dvs. inflation
  • den offentlige budgetsaldo og gæld
  • valutakurserne
  • de lange renter.

Derudover tages der også hensyn til andre relevante faktorer for økonomisk integration og konvergens, fx landets institutionelle forhold.

Desuden skal konvergensen være af vedvarende karakter, dvs. at det ikke er nok, at de økonomiske konvergenskriterier er opfyldt på et givet tidspunkt. De skal opfyldes løbende. Det er meget vigtigt, når lande har fælles valuta. De skal sørge for, at deres økonomi er robust, så valutaunionen kan fungere smidigt, og alle medlemmer kan høste fordelene ved monetær stabilitet.

Der er også retlige krav. Den nationale lovgivning skal fx være forenelig med traktaterne og især med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

En nærmere gennemgang af de økonomiske konvergenskriterier

Prisudviklingen

Med prisudvikling menes ændringen i priserne på varer og tjenesteydelser over tid, med andre ord inflation. Det er vigtigt for økonomiens funktion og den økonomiske velstand, at priserne ikke stiger for hurtigt, men er stabile og kun ændrer sig gradvis over tid. Stabile priser betyder, at pengene bevarer deres værdi, og at du bevarer din købekraft. Det betyder mere overordnet set, at pengene kan opfylde deres egentlige funktion, bl.a. som stabilt byttemiddel og værdiopbevaringsmiddel.

Et land anses for at opfylde kriteriet vedrørende prisstabilitet, hvis dets gennemsnitlige inflation ikke overstiger inflationstakten i de tre EU-lande, der har opnået de bedste resultater, med mere end 1,5 procentpoint over en etårig observationsperiode.

Udviklingen i den offentlige budgetsaldo og gæld

På grundlag af traktatens bestemmelser anses et medlemslands overordnede offentlige budgetstilling for at være holdbar, hvis to kriterier er opfyldt:

De offentlige udgifter må ikke overstige de offentlige indtægter for meget (det årlige budgetunderskud må således ikke overstige 3 pct. af bruttonationalproduktet).

Den samlede offentlige gæld må ikke overstige 60 pct. af bruttonationalproduktet.

Disse kriterier skal sikre, at de offentlige finanser er holdbare, og at statens gældsstyring er i orden. Der er dog i traktaten givet mulighed for en vis grad af fleksibilitet med hensyn til de to kriterier, og det er Ecofin-rådet, dvs. EU-landenes finansministre, der foretager den endelige vurdering.

Valutakursudviklingen

Landet skal opretholde en stabil valutakurs for dets nationale valuta. Det er vigtigt, da det gør det muligt for virksomheder og borgere at planlægge, når de kan stole på, at eksport- og importpriserne vil være stabile.

I vurderingen af valutakursstabiliteten undersøges det, om landets valutakurs har holdt sig inden for de udsvingsbånd, som er fastsat i henhold til den europæiske valutakursmekanisme (ERM2), i mindst de to foregående år uden alvorlige spændinger og navnlig uden devaluering over for euroen.

Udviklingen i den lange rente

Landets lange rente må ikke overstige den lange rente i de tre medlemsstater, der har opnået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 procentpoint i løbet af den etårige observationsperiode forud for vurderingen. Renten måles på grundlag af langfristede statsobligationer eller tilsvarende værdipapirer. Dette kriterie er vigtigt for at påvise, at landets konvergens er varig og holdbar.

Hvem vurderer, om et EU-land er parat til at indføre euroen?

Mindst en gang hvert andet år eller på anmodning af et EU-land, som endnu ikke har indført euroen, udarbejder ECB og Europa-Kommissionen en rapport til Rådet for Den Europæiske Union om de fremskridt, som medlemslandene uden for euroområdet har gjort med henblik på at opfylde de konvergenskriterier, som er fastsat i Maastrichttraktaten. Disse rapporter kaldes konvergensrapporter.

Fortegnelse over alle konvergensrapporter

Ud over rapporterne holder både ECB og Kommissionen løbende øje med de fremskridt, der gøres.

Rådet for Den Europæiske Union træffer den endelige afgørelse, om et land kan indføre euroen som sin valuta. Repræsentanter fra alle EU-landene træffer en afgørelse på grundlag af Europa-Kommissionens forslag og efter at have hørt Europa-Parlamentet.

SE OGSÅ

Relaterede emner