Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.10.2016

18.10.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.10.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,7 miljardilla eurolla 273,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.10.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 329,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1 miljardilla eurolla 1 096,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,4 miljardilla eurolla 171,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,5 miljardilla eurolla 145,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.10.2016 erääntyi 34,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 32,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 401,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 409,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 20,8 miljardilla eurolla 1 475,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 14.10.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:
ostot erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 14,7 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,1 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 195,8 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,9 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 33,8 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 097,4 miljardia euroa +18,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 106,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 16,2 miljardilla eurolla 793,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 633 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 312 999 −657
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 805 −6
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 235 194 −650
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 323 829
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 157 −800
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 157 −800
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 546 771 −1 476
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 32 886 −1 482
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 513 797 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 88 6
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 88 858 −1 128
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 805 127 20 675
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 475 741 20 842
  7.2 Muut arvopaperit 329 386 −167
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 224 972 411
Vastaavaa yhteensä 3 469 281 17 854
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 096 249 −963
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 195 021 8 156
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 793 526 16 161
  2.2 Talletusmahdollisuus 401 478 −7 916
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 17 −89
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 481 −355
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 276 889 12 665
  5.1 Julkisyhteisöt 171 420 13 420
  5.2 Muut 105 469 −755
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 97 674 −4 012
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 594 1 420
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 256 450
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 256 450
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 207 604 492
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 469 281 17 854

Yhteyshenkilöt